Agenda

Datum Zeit Ort Beschreibung
??. September 2018   ??? Informationsabend
22. September 2018   Wezikon Kurs Auftrittskompetenz?! Kurs A
24. September 2018   Wezikon Kurs Auftrittskompetenz?! Kurs B
27. Oktober 2018   Wezikon Kurs Auftrittskompetenz?! Kurs A
29. Oktober 2018   Wezikon Kurs Auftrittskompetenz?! Kurs B
6. November 2018   Pfäffikon ZH Einrichten, gemäss Plan
7. November 2018   Pfäffikon ZH Einrichten, gemäss Plan
7. November 2018   Pfäffikon ZH Einrichten, gemäss Plan
7. November 2018 ??:00 Pfäffikon ZH Eröffnungsfeier
7. November 2018 ??:00 - ??:00 Pfäffikon ZH Halle offen für viele Oberstufen und Besucher
8. November 2018 ??:00 - ??:00 Pfäffikon ZH Halle offen für Besucher
9. November 2018 ??:00 - ??:00 Pfäffikon ZH Halle offen für viele Oberstufen und Besucher
10. November 2018 ??:00 - ??:00 Pfäffikon ZH Halle offen für Besucher
11. November 2018 ??:?? Pfäffikon ZH Schlussfeier
11. November 2018 ??:00 - ??:00 Pfäffikon ZH Halle offen für Besucher
Hauptsponsoren und Partner